Latvijas Universitāte ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/010 “Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija” ietvaros veic ieguldījumus Medicīnas fakultātes studiju bāzes attīstībai Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) 10.korpusā.

Medicīnas fakultātes profesionālo studiju programmu sekmīgai un kvalitatīvai īstenošanai ir ļoti būtisks atbilstošs telpu nodrošinājums PSKUS, bez tā nav iedomājama studiju virziena “Veselības aprūpe” ilgtermiņa attīstība. 

Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada vasarai.

Sekmīgai Medicīnas fakultātes studiju programmu īstenošanai un mūsdienu prasībām atbilstošu telpu atjaunošana PSKUS 10. korpusā.

Studiju virziena "Veselības aprūpe" studentiem tiks nodrošinātas mūsdienīgas telpas mācību procesa organizēšanai.

Īstenojot PSKUS 10. korpusa pārbūvi, tiek paredzēts ēkas kapitālais remonts, kas ietver – jumta konstrukciju atjaunošanu, jauna dakstiņa jumta ieklāšanu, starpstāvu pārsegumu pārbūvi, jaunu inženiersistēmu izbūvi (ventilācija, apkure, elektrība, ūdensapgāde un kanalizācija, vājstrāvas sistēmas, t.sk. ugunsdzēsības sistēmas), pilnu iekštelpu remontu – jaunas durvis, jauns grīdas segums, sienu, griestu krāsošanu. Projekta ietvaros tiks izveidota arī infrastruktūra 1. stāvā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Rādītāji Dati
Platība, m2 1054
Izmaksas, EUR (ar PVN) 1,77 milj. (t.sk. 794 532 ERAF finansējums)