APSTIPRINĀTAS ar LU Padomes 03.10.2022. Lēmumu Nr.19

 

LU Nekustamo īpašumu attīstības vadlīnijas


 

I.    Vispārējie noteikumi


1.    Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) nekustamo īpašumu (turpmāk – NĪ) attīstības vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka LU principus NĪ attīstībai.
2.    LU NĪ attīstības mērķis ir veicināt LU stratēģijā noteikto stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 

II.    Nekustamo īpašumu attīstības organizācija


3.    LU NĪ attīstību vada un organizē LU Akadēmiskā centra attīstības programma (turpmāk – ACAP) atbilstoši LU NĪ attīstības plānam un LU ACAP īstenošanas kārtībai.
4.    LU struktūrvienības piedalās LU NĪ attīstībā saskaņā ar LU ACAP īstenošanas kārtību.
5.    LU NĪ attīstības pārraudzību veic LU Administrācijas vadītājs.

 

III.    Nekustamo īpašumu grupas


6.    LU plāno tai īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo NĪ attīstību balstoties uz katra NĪ izmantošanas mērķi un klasificējot īpašumus septiņās grupās NĪ attīstības plāna pielikumā:
6.1.    1. grupa "Pamatdarbības infrastruktūra" – NĪ LU pamatdarbības veikšanai, kuru kodolu veido LU Akadēmiskais centrs Torņakalnā un vēsturiskā ēka Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Grupā ietilpst studijām, zinātniskajai darbībai un mijiedarbībai ar sabiedrību nepieciešamie NĪ;
6.2.    2. grupa "Atbalsta infrastruktūra" – NĪ LU pamatdarbības atbalsta funkciju nodrošināšanai (pētījumu bāzes, biznesa inkubatori, eksperimentālas ražotnes), kā arī sporta un kultūras aktivitātēm paredzētie NĪ;
6.3.    3. grupa "Dienesta viesnīcas" – NĪ LU dienesta viesnīcu pakalpojumu nodrošināšanai;
6.4.    4. grupa "Ienākumu centri" – ienākumus nesoši NĪ, kuri nodrošina papildu finansējumu LU Nekustamo īpašumu attīstības fondā, tajā skaitā ar dāvinājuma vai mantojuma nosacījumiem saņemtie īpašumi;
6.5.    5. grupa "Atsavināmie nekustamie īpašumi" – LU izmantošanai neperspektīvie un zaudējumus nesošie NĪ. No NĪ atsavināšanas iegūtie finanšu līdzekļi tiek novirzīti LU Nekustamo īpašumu attīstības fondā;
6.6.    6. grupa "Jaunizveidojamie nekustamie īpašumi" – NĪ kurus plānots izveidot;
6.7.    7. grupa " LU atvasināto publisko personu un aģentūru NĪ " – LU atvasināto publisko personu un aģentūru (institūtu, koledžu) NĪ.
7.    LU lemj par izmantošanas veidu katram nekustamā īpašuma objektam, sagrupējot esošo nekustamo īpašumu portfeli pēc Vadlīniju sestajā punktā noteiktajiem izmantošanas mērķiem, ņemot vērā:
7.1.    LU stratēģiju un attīstības prognozes par izmaiņām studentu skaitā, studiju programmu piedāvājumā un zinātnisko pētījumu veikšanai nepieciešamo telpu platībās;
7.2.    datus un to analīzi par NĪ tirgus tendencēm;
7.3.    katra LU nekustamā īpašuma objekta tehnisko stāvokli, tā optimālo izmantošanas veidu;
7.4.    sagatavoto projektu tehniski ekonomisko pamatojumu (priekšizpēti), tajā iekļaujot nepieciešamo kapitālieguldījumu apjomu, likviditātes novērtējumu, kapitāla atdeves un naudas plūsmas rādītājus, esošos objekta uzturēšanas izdevumus, pieejamos finanšu līdzekļus, kā arī risku mazināšanas priekšlikumus investīciju projektu īstenošanai;
7.5.    iespējām piesaistīt investorus atsevišķu nekustamo īpašumu rekonstrukcijai un ilgtermiņa nomai, tādējādi paaugstinot nekustamo īpašumu objektu likviditāti, kā arī konkurētspēju un iznomāšanas vai pārdošanas iespējas;
7.6.    neperspektīvo nekustamo īpašumu atsavināšanas nosacījumiem un īpašuma izsoles sākumcenu.

 

IV.    Nekustamo īpašumu attīstības projektu vadības principi


8.    LU NĪ attīstības projektu vadībā ievēro šādus principus:
8.1.    Apzināt iespējas katrā projekta dzīves cikla posmā samazināt gan dabas resursu izmantošanu, gan to ietekmi uz vidi;
8.2.    Katrā projekta dzīves cikla posmā analizēt un ņemt vērā darbību un lēmumu ietekmi uz sabiedrību, vidi un sociālekonomiskiem apsvērumiem;
8.3.    Katrā projekta dzīves cikla posmā panākt līdzsvaru starp finanšu apsvērumiem un vides un sociālo ilgtspēju;
8.4.    Katrā projekta dzīves cikla posmā uzlabot veselību un veicināt labklājību LU saimei un NĪ lietotājiem;
8.5.    Ievērot augstus projekta vadības standartus, būt atbildīgiem un pārredzamiem, ciktāl tas atbilst datu aizsardzības un privātuma noteikumiem un saprātīgām konfidencialitātes prasībām;

 

V.    Nekustamo īpašumu attīstības plāns


9.    NĪ attīstības plāns ir galvenais LU NĪ attīstības plānošanas dokuments.
10.    NĪ attīstības plāna izveidi un aktualizāciju atbilstoši Ministru kabineta 10.04.2018 noteikumiem Nr. 208 “Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība” un spēkā esošai LU stratēģijai vada, organizē un uzrauga LU ACAP atbilstoši LU rektora rīkojumam. 
11.    NĪ attīstības plānu pēc rektora priekšlikuma un Senāta atzinuma apstiprina LU Padome.

 

VI.    LU Nekustamo īpašumu attīstības fonds


12.    Līdzsvarotai un mērķtiecīgai LU NĪ attīstībai un efektīvai NĪ attīstības līdzekļu apsaimniekošanai LU veido LU Nekustamo īpašumu attīstības fondu (turpmāk – Fonds).
13.    Fonda nolikums nosaka tā mērķi, ienākošo naudas plūsmu avotus, izejošo naudas plūsmu izlietošanas mērķus un kārtību, kādā tiek apstiprināta fonda līdzekļu izmantošana.

 

VII.    Noslēguma jautājumi


14.    LU Administrācijas struktūrvienības atbilstoši LU Administrācijas vadītāja norādījumam izstrādā ar NĪ pārvaldības un attīstības plānošanu saistītus dokumentus, kurus pēc LU Vadības lēmuma ar rīkojumu apstiprina LU rektors.
15.    Atzīt par spēku zaudējušu Senāta 27.04.2015. lēmumu Nr.194 “Par LU nekustamo īpašumu attīstības vadlīnijām”.