"Live Baltic Campus: Akadēmiskie kompleksi kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā" ir Centrālā Baltijas jūras reģiona projekts, ko Latvijas Universitāte 01.10.2015.-31.12.2017. īstenoja sadarbībā ar citām Baltijas reģiona augstskolām, pilsētu plānošanā iesaistītām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

Projekta mērķis ir izstrādāt pamatprincipus sekmīgai plašākas sabiedrības iesaistīšanai pilsētplānošanas procesos, tādējādi uzlabojot pilsētvides kvalitāti un ilgtspēju, kā arī konkurētspēju.

LU šī projekta ietvaros tika izstrādāts Torņakalna akadēmiskā centra turpmākās attīstības rīcības plāns. Izmantojot sabiedrības iesaistes metodes un "design thinking" pieeju, tika izpētītas gan apkārtējās teritorijas attīstības ieceres (transporta plūsmas, Rail Baltica) un potenciāls, gan arī iespējamie sadarbības modeļi uzņēmējdarbības un zinātnes intensīvākai iesaistīšanai studiju procesā.

Aktivitāte tika īstenota 02.02.-06.10.2017. sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu SIA "Dynamic University". Šī pētījuma galvenais mērķis bija izzināt līdzšinējo LU sadarbības praksi, problēmas, iespējas un partnerus — gan komerciālos, gan nekomerciālos — un sniegt ieteikumus, kādā veidā šo Latvijas Universitātei, uzņēmējdarbības videi un vispārējai sabiedrībai svarīgo jomu iespējams attīstīt un atbalstīt jaunbūvējamajā akadēmiskajā centrā Torņakalnā. 

Universitātes-biznesa sadarbības (University-Business Collaboration jeb UBC) pētījuma ietvaros 2017.gada martā un aprīlī tika organizētas diskusijas ar ārējā sadarbībā iesaistītiem LU pētniekiem un apkopoti kvantitatīvi dati par līgumdarbiem, projektiem un citām sadarbības formām.

Vasaras periodā pētījums tika turpināts, izzinot labās prakses piemērus Live Baltic Campus projekta partneru organizācijās Helsinkos, Turku, Tartu, Stokholmā un Upsalā, kā arī apskatot UBC praksi citur pasaulē. 2017.gada 7.septembrī tika organizēts "Ideju forums: Universitāte. Industrijas. Sabiedrība", kurā notika tikšanās un diskusijas ar nozaru pārstāvjiem, pašvaldības iestādēm un citiem ārējiem partneriem, lai noskaidrotu viņu redzējumu par sadarbības uzlabošanas iespējām.

Pētījumā UBC sadarbība tiek skatīta gan no administratīvā un finansiālā atbalsta viedokļa, gan arī no jaunā akadēmiskā centra infrastruktūras iespēju puses. Tāpat arī tiks izpētīts piedāvājums un pieprasījums akadēmiskā centra atbalsta funkciju nodrošināšanai — vai un kādā veidā šeit būtu nodrošināmi dažādi papildu pakalpojumi, piemēram, trenažieru zāle, ķīmiskā tīrītava, aptieka, kancelejas preču kiosks, velonoma, pārtikas veikals vai citas Torņakalna iemītnieku dzīvei un darbam nepieciešamas lietas.

Pētījums tika īstenots sadarbībā ar LU Akadēmiskā centra attīstības programmu, un tā rezultāti un rekomendācijas tika iesniegti LU administrācijai (ZD un KID) un vadībai.

NODEVUMI: 

Pētījuma par Torņakalna akadēmiskā centra sasaisti ar apkārtējo teritoriju galvenais mērķis ir apzināt aktuālo informāciju par LU akadēmiskā centra apkārtnē plānotajiem infrastruktūras projektiem, izpētīt to ietekmi uz akadēmisko centru no dažādu ieinteresēto pušu viedokļa, kā arī nepieciešamības gadījumā piedāvāt alternatīvus risinājumus. 

Pētījuma ietvaros tika izmantots mašīnredzes risinājums pasažieru un smagā transporta, kā arī gājēju un riteņbraucēju plūsmu uzskaitei 24/7 režīmā LU akadēmiskā centra apkārtnē 2017.gada septembrī-novembrī. Tika iegūti apjomīgi dati (sk. "4SS" nodevumu zemāk), kas parāda galvenos kustības virzienus, kravu transporta proporciju kopējā transporta plūsmā, kā arī gājēju un velosipēdistu skaitu kontekstā ar laikapstākļiem.

Tāpat arī pētījuma ietvaros tika kvalitatīvā griezumā analizēta mobilitāte akadēmiskā centra apkārtnē, ņemot vērā Rīgas domes plānotos infrastruktūras attīstības projektus (multimodālais transporta mezgls, Raņķa dambja savienojums ar Vienības gatvi), "Rail Baltica" projektu, LU turpmākos akadēmiskā centra attīstības plānus, kā arī "4SS" pētījumā iegūtos datus, Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam jau ietvertos principus un starptautisko pieredzi. 

Aktivitātes ietvaros tika īstenotas arī sabiedrības viedokļa izzināšanas aktivitātes. 2017.gada pavasarī LU un RISEBA studenti kopīgā kolokvijā 27.aprīlī un kursa darba ietvaros izstrādāja savus redzējumus par LU akadēmiskā centra teritorijas attīstību. 

NODEVUMI:

 • Projekta sākšanas sapulce Helsinkos 10.-11.11.2015. Projekta partneru iepazīšanās un pilotprojektu prezentācijas.
 • Sagatavots projekta sākuma ziņojums par Torņakalna akadēmisko centru (angliski).
 • Mācību brauciens uz Nīderlandi 7.-10.03.2016. (vairāk lasi šeit).
 • Kopā ar projekta partneri Rīgas plānošanas reģionu 10.05.2016. organizēta iepazīšanās tikšanās un Live Baltic Campus projekts prezentēts citiem Pārdaugavā realizējamo pilsētas attīstības projektu un valsts/pašvaldības iestāžu pārstāvjiem. (vairāk lasi šeit).
 • Kopā ar projekta partneri Rīgas plānošanas reģionu 02.06.2016. organizēta diskusija par kampusu nozīmi zināšanu urbanizācijā un atvērtas, inovatīvas pilsētvides veidošanā (vairāk lasi šeit).
 • Pirmais Livable City Forum pasākums Turku un Helsinkos 8.-10.07.2016. (vairāk lasi šeit).
 • Otrais Livable City Forum pasākums Upsalā 14.-16.11.2016. (vairāk lasi šeit).
 • 24.01.2017. apmeklēta IZM prezentācija par veikto pētījumu "Sociālo un humanitāro zinātņu ekosistēmas analītisks apraksts" (pētījums pieejams šeit).
 • 03.02.2017. apmeklēta LU zinātniskās konferences sekcijas sēde "Telpiskā plānošana un attīstība" (programma šeit).
 • Trešais Livable City Forum pasākums Tartu 7.-8.03.2017. (vairāk lasi šeit) .
 • Martā un aprīlī notikušas 11 fokusgrupu diskusijas ar LU pētniekiem un mācībspēkiem par sadarbību ar ārējiem partneriem, pētnieku anketēšana un literatūras analīze.
 • Dalība RISEBA FAD studentu telpiskās attīstības un arhitektūras darbu prezentācijās 06.04.2017. un 24.05.2017.
 • Studentu kolokvijs 27.04.2017., kurā LU un RISEBA studenti strādāja pie alternatīvu priekšlikumu/scenāriju izveides LU akadēmiskā centra apkārtnei (vairāk lasi šeit).
 • Sadarbībā ar projekta partneri Rīgas plānošanas reģionu 23.05.2017. organizēts seminārs par socioekoloģiskā urbānisma principiem, kuru vadīja eksperti no Live Baltic Campus projekta partnera Stokholmas universitātes / Stokholmas Elastības centra (vairāk lasi šeit).
 • 19.07.2017. LU vadībai un administrācijai tika prezentēti starpposma rezultāti pētījumam par LU ārējās sadarbības iespējām. Prezentāciju ar galvenajiem secinājumiem skatiet šeit.
 • 07.09.2017. Ideju forums "Universitāte. Industrijas. Sabiedrība" par uzņēmumu, valsts/pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju vēlmēm un vajadzībām efektīvākai sadarbībai ar LU (vairāk lasi šeit; darba kārtība šeit; S.Kristeles prezentācija par BVEF un LU Studentu inkubatora piedāvājumu; M.Borodušķa prezentācija par STEM nozares piedāvājumu un pieejamajiem sadarbības atbalsta mehānismiem; R.Bleses prezentācija par UBC ekosistēmu; izdales materiāli par R&Dkomercializāciju un cilvēkresursiem; pasākuma foto).
 • Torņakalna akadēmiskā centra rajonā plānoto un īstenojamo infrastruktūras projektu informācijas apkopošana un analīze, prioritāšu noteikšana saistībā ar "Rail Baltica" projektu — transporta pētījuma starpziņojuma prezentācija LU Stratēģijas padomei 18.10.2017.
 • 2017. gada 4.-6.oktobrī Rīgā notika Livable City Forum konference. Tā tika rīkota sadarbībā ar Rīgas pilsētas arhitekta biroju un Rīgas plānošanas reģionu jau tradicionālās R.Šmēlinga konferences ietvaros. Konferences video skatāmi angliski šeit un latviski šeit.
 • Dalība projekta noslēguma konferencē Stokholmā 2017. gada 13.-14. decembrī.

Anita Kazina, anita.kazina@lu.lv (projekta vadītāja)
Diāna Orlovska, diana.orlovska@lu.lv (universitātes-biznesa sadarbības pētījums)
Viesturs Celmiņš, vcelmins@gmail.com (pētījums par akadēmiskā centra sasaisti ar apkārtējo teritoriju)

Papildu informāciju par projektu var iegūt arī projekta mājaslapā un Facebook vietnē.

Latvijas Universitātē projekts tika īstenots no 2015.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31. decembrim.

Latvijas Universitātes kopējās projekta izmaksas plānotas  199 750,00 EUR, no tām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums.