LU Akadēmiskā centra attīstība aizsākās 2004. gadā apstiprinot universitātes Attīstības stratēģiju 2004.-2010. gadam. Arī 2010. gadā ideja izveidot vienotu studiju un pētniecības centru (turpmāk - Akadēmisko centru) gūst atbalstu Senātā, apstiprinot LU Stratēģisko attīstības plānu 2010.-2020.gadam. 

2009. gada 11. augustā Ministru kabinetā sēdē izskata informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Universitātes studiju un zinātniskā darba materiāli tehniskās bāzes attīstību.” Apstiprinot Akadēmiskā centra izveidi, ar MK lēmumu LU tiek piešķirta zeme Jelgavas ielā 1. 

Akadēmiskā centra attīstības programmas I posma realizācija sākas 2012. gadā, izsludinot konkursu par labāko ideju teritorijas attīstībai. 2013. gada 27. septembrī LU paraksta līgumu par Dabas mājas būvniecību un veiksmīgi to pabeidz 2015. gada septembrī. Projekta finansēšanai tika piesaistīti Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus ERAF.

Lai nodrošinātu Akadēmiskā centra tālākai attīstībai nepieciešamo teritoriju, 2015. gadā LU un Rīgas Dome (RD) veica nekustamā īpašuma maiņu – samainot ēku Kr. Valdemāra ielā 48 pret RD īpašumā esošu zemes gabalu Vienības gatvē 7, kas robežojas ar jau LU īpašumā esošo zemes gabalu Jelgavas ielā 1. 

2016. gadā, turpinot Akadēmiskā centra attīstību, LU uzsāka sadarbību ar Eiropas Investīciju banku (EIB), iesniedzot II posma projektu - Zinātņu un Rakstu māju -finansējuma pieteikumu bankā. Zinātņu mājas būvniecībai tika piesaistīts ERAF finansējums 40,5 miljonu EUR apmērā. Pēc LU darbības un projektu padziļinātas izpētes (Due Diligence) 2017. gada aprīlī EIB komiteja apstiprināja II posma attīstības programmu, piešķirot aizdevumu 30 miljonu EUR apmērā bez galvojuma un bez ķīlas. 

Atbilstoši EIB politikai, kā partneris Akadēmiskā centra II posma projektu finansēšanai tiek piesaistīta arī Eiropas Padomes Attīstības banka (EPAB). Pēc LU darbības un projektu padziļinātas izpētes 2018. gadā EPAB piešķir aizdevumu 11,5 miljonu EUR apmērā, līdz ar to ir nodrošināts nepieciešamais finansējums II posma projektu realizācijai. LU pirmā Baltijā saņēma Eiropas investīciju bankas finansējumu attīstības projektiem.

2017. gadā LU uzsāka Zinātņu mājas būvniecību un jau pēc 18 mēnešiem, 2019. gada janvārī, notiek ēkas svinīga atklāšana.

2019. gadā LU un EIB paraksta sadarbības līgumu par Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēti. 2020. gadā ar EIB ekspertu ziņojumu, noslēdzas Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēte, tie ir sagatavoti realizācijas uzsākšanai.

2021. gada 21. septembrī tiek parakstīts līgums par Rakstu mājas būvniecību, to plānots nodot ekspluatācijā 2023. gada septembrī.

2017. gada beigās tiek uzsākts darbs pie Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektiem – tehnoloģiju pārneses centra, sporta kompleksa un studentu dienesta viesnīcas idejām. 2017. gada oktobrī, sarunās ar Rīgas Domes vadību un Rīgas Veselības centru izkristalizējas ideja veidot kopīgu ambulatorās aprūpes ekselences centru un zinātniski pētniecisko bāzi jaunu ārstniecības tehnoloģiju izstrādei. Jau 2017. gada novembrī šīs attīstības idejas LU prezentē Eiropas Investīciju bankas (EIB) ekspertiem. Izvērtējot LU inovāciju potenciālu un ieguvumus sabiedrībai pēc projektu realizācijas, EIB piedāvā LU konsultatīvu atbalstu III posma projektu strukturēšanā un priekšizpētē, piedāvājot arī tehnisko palīdzību finansējuma veidā. 

2018. gada 26. martā LU un EIB, paraksta sadarbības līgumu par Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēti, saskaņā ar kuru 20 mēnešu laikā EIB un LU komandas kopīgi veic tirgus izpēti un sagatavo projektu biznesa plānus un nepieciešamos dokumentus projektu realizācijai. 2018. gada augustā tiek uzsākts priekšizpētes darbs pie Akadēmiskā centra attīstības III posma projektiem.

Akadēmiskā centra attīstības III posma projekti:

  • Veselības māja – ambulatorās aprūpes, studiju un pētniecības komplekss, iekļaujot ģimenes ārstu kompetences centru un sporta zinātnes centru;
  • Tehnoloģiju māja – dzīvības zinātņu, materiālzinātņu un augstas enerģijas starojuma tehnoloģiju centrs;
  • Sporta māja – sporta komplekss, sporta zinātnes un funkcionālās medicīnas centrs;
  • Studentu un viesu māja – studējošo dienesta viesnīcas un sociālā atbalsta infrastruktūra, apartamenti darbiniekiem, viespasniedzējiem un viespētniekiem.

Latvijas Universitātes (LU) finanšu pozīcija ir stabila un ļauj uzņemties jaunu projektu īstenošanu, tā savā ziņojumā Akadēmiskā centra attīstības programmas (ACAP) priekšizpētes darba grupas noslēguma sanāksmē pauda Eiropas Investīciju bankas (EIB) pārstāvji.

Sanāksmē, kas norisinājās attālināti telefonkonferences režīmā, tika apspriests EIB konsultāciju centra ziņojums par sagatavotajiem Akadēmiskā centra attīstības projektiem un par LU iespējām šos projektus realizēt. 

Ziņojumā secināts, ka LU finanšu pozīcija ir stabila un ļauj uzņemties jaunu projektu īstenošanu. LU būtu iespēja aizņemties līdzekļus, lai uzbūvētu iecerētos Akadēmiskā centra attīstības III posma projektus, tomēr EIB konsultanti piedāvā arī citus finanšu risinājumus, piemēram, sadarbību ar publisko personu, vai publisko-privāto partnerību (PPP). Akadēmiskā centra priekšizpētes posmā sagatavotie biznesa plāni ir sagatavoti tā, lai piesaistītu arī privāto investoru interesi.

Ziņojumā tika aplūkoti secinājumi par konsultantu veiktajām intervijām ar privātajiem investoriem (gan vietējiem, gan globāliem investīciju fondiem un būvniekiem), lai saprastu, kādas ir tirgus prasības attiecībā uz attīstības projektiem.

Sanāksmes turpinājumā tika iezīmēti nākamie soļi šo projektu attīstībā. EIB konsultanti apstiprināja gatavību turpināt sadarbību PPP jomā. 

Kopā ar EIB tika diskutēts par pašreizējās situācijas ietekmi uz ekonomiku un uz LU. Diskusijā atzīts, ka LU ir veiksmīgi pārslēgusies uz darbu digitālajā vidē, tomēr šāda veida izmaiņas rada arī jautājumus par to, kā pasaulē mācības tiks organizētas nākotnē un vai digitālā vide ietekmēs universitāšu darbību. 

LU pārstāvji apstiprināja vēlmi turpināt attīstīt Akadēmisko centru, piebilstot, ka COVID-19 izraisītā pandēmija liek būt piesardzīgiem, bet šī ir iespēja uzlabot un padarīt efektīvāku universitātes darbību. 

LU sanāksmē pārstāvēja: LU rektors prof. Indriķis Muižnieks, Stratēģijas padomes priekšsēdētājs prof. Andrejs Ērglis, ACAP direktore Gunta Rača, kanclere Ilze Kūka, ACAP vadošā eksperte Dace Tola un ACAP projekta vadītājs Reinis Rotkalis. No EIB un EIB konsultāciju centra puses piedalījās Paulīna Brežicka (Paulina Brzezicka), Fransuā Žils (François Gilles), Marina Ismaila (Marina Ismaila), Brendans Makdona (Brendan McDonagh), Demjēns Filips (Damien Philippe), Huans Magaņa (Juan Magaña) un Juha Sulkanens (Juha Sulkanen). Kā piesaistītie EIB konsultanti no konsultantu firmas PwC piedalījās Raimonds Dauksts, Maržena Rītela (Marzena Rytel) un Roberts Bērziņš.