LU Akadēmiskā centra attīstība aizsākās 2004. gadā apstiprinot universitātes Attīstības stratēģiju 2004.-2010. gadam. Arī 2010. gadā ideja izveidot vienotu studiju un pētniecības centru (turpmāk - Akadēmisko centru) gūst atbalstu Senātā, apstiprinot LU Stratēģisko attīstības plānu 2010.-2020.gadam. 

2009. gada 11. augustā Ministru kabinetā sēdē izskata informatīvo ziņojumu „Par Latvijas Universitātes studiju un zinātniskā darba materiāli tehniskās bāzes attīstību.” Apstiprinot Akadēmiskā centra izveidi, ar MK lēmumu LU tiek piešķirta zeme Jelgavas ielā 1. 

Akadēmiskā centra attīstības programmas I posma realizācija sākas 2012. gadā, izsludinot konkursu par labāko ideju teritorijas attīstībai. 2013. gada 27. septembrī LU paraksta līgumu par Dabas mājas būvniecību un veiksmīgi to pabeidz 2015. gada septembrī. Projekta finansēšanai tika piesaistīti Eiropas savienības struktūrfondu līdzekļus ERAF.

Lai nodrošinātu Akadēmiskā centra tālākai attīstībai nepieciešamo teritoriju, 2015. gadā LU un Rīgas Dome (RD) veica nekustamā īpašuma maiņu – samainot ēku Kr. Valdemāra ielā 48 pret RD īpašumā esošu zemes gabalu Vienības gatvē 7, kas robežojas ar jau LU īpašumā esošo zemes gabalu Jelgavas ielā 1. 

2016. gadā, turpinot Akadēmiskā centra attīstību, LU uzsāka sadarbību ar Eiropas Investīciju banku (EIB), iesniedzot II posma projektu - Zinātņu un Rakstu māju -finansējuma pieteikumu bankā. Zinātņu mājas būvniecībai tika piesaistīts ERAF finansējums 40,5 miljonu EUR apmērā. Pēc LU darbības un projektu padziļinātas izpētes (Due Diligence) 2017. gada aprīlī EIB komiteja apstiprināja II posma attīstības programmu, piešķirot aizdevumu 30 miljonu EUR apmērā bez galvojuma un bez ķīlas. 

Atbilstoši EIB politikai, kā partneris Akadēmiskā centra II posma projektu finansēšanai tiek piesaistīta arī Eiropas Padomes Attīstības banka (EPAB). Pēc LU darbības un projektu padziļinātas izpētes 2018. gadā EPAB piešķir aizdevumu 11,5 miljonu EUR apmērā, līdz ar to ir nodrošināts nepieciešamais finansējums II posma projektu realizācijai. LU pirmā Baltijā saņēma Eiropas investīciju bankas finansējumu attīstības projektiem.

2017. gadā LU uzsāka Zinātņu mājas būvniecību un jau pēc 18 mēnešiem, 2019. gada janvārī, notiek ēkas svinīga atklāšana.

2019. gadā LU un EIB paraksta sadarbības līgumu par Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēti. 2020. gadā ar EIB ekspertu ziņojumu, noslēdzas Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projektu priekšizpēte, tie ir sagatavoti realizācijas uzsākšanai.

2021. gada 21. septembrī tiek parakstīts līgums par Rakstu mājas būvniecību, to plānots nodot ekspluatācijā 2023. gada septembrī.