Akadēmiskā centra attīstības programmas trešais posms ietver Tehnoloģiju mājas būvniecību.  2019. gada pirmajā pusē norisinās darbs pie tirgus pētījumam virzāmo struktūrvienību pakalpojumu un to nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras definēšanas, potenciālo sadarbības partneru apzināšanas, darba uzdevuma sagatavošanas padziļinātai tirgus izpētei.

Tehnoloģiju mājas mērķis būs Universitātes ietvaros izveidot infrastruktūru, kas veicinās Latvijas Universitātes radīto inovāciju komercializācijas procesus līdz pat prototipu izstrādei (TRL6/7 (Tehnoloģiju gatavības līmenis)), kā arī sniegt  produktu attīstības atbalstu komersantiem, kas izstrādā jaunus produktus un pakalpojumus:

  • Inovāciju attīstība;
  • Nodrošināt jaunu tehnoloģiju izstrādi, vērtēšanu un komercializāciju;
  • Veidot bāzi jaunu speciālistu apmācībai, zinātību akumulēšanai un jaunu uzņēmumu attīstībai;
  • Veidot pētniecības un attīstības materiāli tehnisko bāzi komersantiem, kas veic jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi;
  • Paaugstināt LU starptautisko konkurētspēju.